Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

四神排骨湯

四神排骨湯,簡單方便閣好食。

四神排骨湯

四神排骨湯

Read more »

San-bah

「San-bah」(『サンマ』,『pacific saury』,『秋刀魚』)學名Cololabis saira,又閣號做「刀魚」。挲(so)寡鹽,欲烘欲煎攏真好食。毋過刺仔真濟,食的時愛細膩。

San-bah

San-bah

臭臊草煎卵

「臭臊草」(tshàu-tsho-tsháu,『chameleon plant』,『lizard tail』,『魚腥草』)學名Houttuynia cordata,曝焦會當燃(hiânn)青草茶,芳甲…。若青葉切幼幼,敲(khà)2粒卵落去煎,有淡薄仔青草味,攏袂臭臊。

臭臊草煎卵

臭臊草煎卵

Read more »

肉燥飯

飯頂頭淋寡台南肉燥,下寡塗豆、滷卵、酸瓜仔哖,看起來真豐沛(phong-phài)。若用長秫米飯就是「台南米糕」,攏真好食。

肉燥飯

肉燥飯

Read more »

三角飯丸

這馬超級市場攏有咧賣材料,家己做「三角飯丸」(『三角飯團』)真簡單閣趣味,愛啥物口味就包啥物,紮出去閣方便。有做過串仔(tshǹg-á,『鮪魚』)佮紅鰱魚(『鮭魚』)兩種口味,另回欲用櫻花蝦佮魚酥,一定嘛袂歹食。

自己做的三角飯丸

家己做的三角飯丸

Read more »

鍋裏王

08-24慶祝科長就任,同事做陣去「鍋裏王」食火鍋。

「鍋裏王」這馬有$299的優待方案,毋過干焦會當點1份肉類。若食無夠欲加點,著愛$359。另外閣愛1成服務費。地址:台北市大安區和平東路二段183號。電話:02-2702-2385。

這擺食感覺口味猶會使。毋過舊年底「大雷王」對in 的評價無蓋偌好。

鍋裏王

鍋裏王

Read more »

鴨舌黃煎卵

「鴨舌黃」(ah-tsi̍h-hông)學名Phyla nodiflora,屬Verbenaceae科。定定種規遍,青青仔,好看好看。

民間傳說鴨舌黃對婦人人(hū-jîn-lâng)真好,毋過有身抑是來洗的時就袂當食。

鴨舌黃煎卵

鴨舌黃煎卵

Read more »