Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

太陽餅

太陽餅(thài-iông-piánn)是對「膨餅」(phòng-piánn)改進來的;外口皮一沿閣一沿,酥酥芳芳,內底包麥芽膏,軟軟甜甜;配茶、配咖啡攏真合。是台中蓋出名的餅路。

太陽餅

太陽餅

Read more »

咱台灣野生的山藥真好食,皮雖然烏烏歹看歹看,毋過煮湯真Q,佮日本山藥無仝款;山藥會使顧筋骨、顧脾胃,是一種真好的健康食品。

山藥蓮子金針菇湯

Read more »

冷凍鮑魚

真濟人袂曉處理冷凍鮑魚,煮足久也是tīng硞硞(tīng-khok-khok,『硬梆梆』),其實冷凍鮑魚買轉來,愛小處理一下,煮熟囥涼切片加沙拉醬真好食。

鮑魚冷盤

Read more »

弓蕉豬肝

豬肝軟軟袂tīng-tīng,頂懸若有「羅美心」色緻會閣較媠。

弓蕉豬肝

弓蕉豬肝

Read more »

焦炒意麵

台南的鱔魚意麵真出名,用的台南意麵真有特色,真芳真好食,焦炒肉、炒蝦仁、花枝、鱔魚抑是牽(『勾芡』)加寡烏醋,攏會使,在人的。

焦炒意麵

Read more »

滷菜頭

過年時大魚大肉,過年了後想要食較清的,滷一寡紅、白菜頭,清清仔,真好食。

滷菜頭

Read more »

米果

米果(bí-kó,『米菓』,『べいか』)是用米落去做的四秀仔,有的親像餅,有的敢若米芳。口味嘛有真濟變化。食起來芳芳、脆脆,毋閣小可較焦燥(ta-sò)。

米果

米果