Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

古錐的碗粿

碗粿(uánn-kué)嘛會當真古錐。

古錐的碗粿

古錐的碗粿

Read more »

八寶飯

古早味的八寶飯(pat-pó-pn̄g)。

八寶飯

八寶飯

牛尾溜

「牛尾溜」(gû-bué-liu,『牛尾巴』)芳芳、酥酥,有寡厚度,配咖啡上合。

牛尾溜

牛尾溜

Read more »

Waffle

Waffle 佮「scone(司康)」仝款是1種「鬆餅」,精差伊的頂懸有1格1格。台灣慣勢(kuàn-sì)直接就共叫「鬆餅」。

Waffle

Waffle

Read more »

西瓜2010

西瓜正著時,又閣沙又閣甜。

西瓜

西瓜

Read more »

豆包

台灣的豆包(tāu-pau)親像豆皮,是用黃豆落去做的食物,毋是包豆沙的包仔。

豆包

豆包

Read more »

皮蛋豆腐

皮蛋(phî-tàn)佮豆腐拌拌咧,淋(lâm)寡豆油,就是1出「皮蛋豆腐」,蓋方便。雖罔無三色卵遐媠、遐芳,毋過嘛是袂歹食。

皮蛋豆腐

皮蛋豆腐

Read more »