Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

鹹雞卵糕

鹹雞卵糕(kiâm ke-nn̄g-ko,『鹹蛋糕』)有真濟款變化,有的有包餡,有的有肉醬,有的干焦摻油蔥酥。鹹甜鹹甜的口味,食起來較袂飫(uì)。

鹹雞卵糕

鹹雞卵糕

白糖糕

用在來米佮白糖做的「白糖糕」(pe̍h-thn̂g-ko,『倫教糕』)又閣號做「倫敦糕」,滑溜滑溜,略仔QQ,口味真特殊。

白糖糕

白糖糕

何首烏雞湯

何首烏(hô-siú-oo)學名Polygonum multiflorum,四常用伊的地下根來燖補(tīm póo),略仔苦苦、澀澀。人形的何首烏有的是利用模仔,有的是騙人的。

何首烏雞湯

何首烏雞湯

Read more »

花飛便當

花飛(hue-hui,『サバ』,『mackerel』,『鯖魚』)聽講DHA真濟。味略仔較臊(tsho)淡薄,定提來做罐頭。

復興北路的「大和日本料理」賣的花飛便當猶袂歹食。

花飛便當

花飛便當

水蓮菜

水蓮菜(tsuí-liân-tshài,『龍骨瓣莕菜』,『white water snowflake』)又閣叫做「野蓮仔」(iá-liân-á),學名Nymphoides cristata,莖骨真長,食起來真脆、真清甜。客家庄傳統的菜蔬。

水蓮菜

水蓮菜

Read more »

豆仔薯

豆仔薯(tāu-á-tsî,豆薯,『jícama』)學名Pachyrhizus erosus,,甜甜、脆脆,嘛會當生食(tshinn-tsia̍h)。

豆仔薯

豆仔薯

Read more »

王梨pháng

「王梨pháng」(ông-lâi-pháng,『波羅麵包』)又閣號做「me̋-lóng-pháng」(『メロンパン』,『melonpan』),外口皮芳芳、酥酥,1角1角,小可成(sîng)王梨,嘛小可成me̋-lóng(網仔瓜)。有的有包餡,有的無。

王梨pháng

王梨pháng