Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

包種茶蝦

歇睏日綴(tuè)朋友去石碇仔行行咧,中晝佇「明緣小棧」食晝。In有1出「包種茶蝦」(pau-tsióng-tê-hê)真心適,先佇狗母鍋內底囥寡石頭仔,烘燒了後,上桌,才閣共蝦仔倒入去。這時,有茶米芳味的滾煙會衝上天(tshìng tshiūnn-thinn)。

包種茶蝦

包種茶蝦

Read more »

杏仁果

鹹芳鹹芳的「杏仁果」(hīng-jîn-kó),食了會紲喙(suà-tshuì)。有營養,卡路里嘛較懸。

杏仁果

杏仁果

印尼蝦仔餅

印尼(『Indonesia』)傳統的啖糝(tām-sám)「蝦仔餅」(hê-á-piánn,『kerupuk』)真出名,佮台灣的略仔無仝。台灣傳統的,攏是蝦仔味的,印尼的,口味就加較濟變化。

魚仔餅

魚仔餅(『kerupuk ikan』)

Read more »

炕菜頭

菜頭摻寡香菇用䆀火(bái-hué)沓沓仔炕(khòng),真好滋味。

炕菜頭

炕菜頭

栗子2011

掛殼的栗子(la̍t-tsí),家己擘(peh),較好食。口味佮「蘋婆」(pîn-pô,phîn-phông)欲倚欲倚。

栗子

栗子

千島沙拉

「千島醬」(tshing-tó-tsiùnn)是用美國、Canada(Kha-ná-tah,『加拿大』)彼搭的「千島湖」(『Thousand Islands』)來號名。淋(lâm)千島醬的千島沙拉(sa-lá,『salad』)有瓜仔哖、柑仔蜜清甜的口味。

千島沙拉

千島沙拉

菜蔬沙拉

五彩的菜蔬沙拉(tshài-se sa-lá,『vegetable salad』),有蘋果、瓜仔哖、大同仔,略仔酸酸、甜甜的滋味,又閣好食又閣媠。

菜蔬沙拉

菜蔬沙拉