Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

「Amo日本真咖啡雞卵糕」(『Amo日本真咖啡蛋糕』)毋但(m̄-nā)有咖啡的芳味,閣真正食會著咖啡。

Amo日本真咖啡雞卵糕

Amo日本真咖啡雞卵糕

 

番薯粩

「金山老街」的「阿玉麻粩」蓋(kài)出名。In做的「番薯粩」(han-tsî-láu)嘛袂歹食,別位較罕咧看著。

番薯粩

番薯粩

Read more »

娃娃菜

娃娃菜(ua-ua-tshài,『兒菜』)真古錐,清甜清甜真好食。

娃娃菜

娃娃菜

Read more »

䆀豆

䆀豆(bái-tāu,『粉豆』,『醜豆』)生著䆀䆀仔,毋過真好食。佮「敏豆」仝種(學名Phaseolus vulgaris),精差是無仝品種。

䆀豆

䆀豆

Read more »

「Amo荷蘭貴族手工雞卵糕」(『Amo荷蘭貴族手工蛋糕』),有13沿,較實櫼(tsa̍t-tsinn),誠實食。

Amo荷蘭貴族手工雞卵糕

Amo荷蘭貴族手工雞卵糕

Read more »

高麗菜穎仔

去三峽山內騎鐵馬,轉來的路裡順紲(sūn-suà)買寡山菜,有高麗菜穎仔(ko-lê-tshài-ínn-á)、紅菜頭…,攏鮮(tshinn)閣好食。

高麗菜穎仔

高麗菜穎仔

Read more »

Peyek

「印尼」的『peyek』是用米磨的粉來做的四秀仔,又閣叫做『rempeyek』。嘛會當透寡麵粉抑是綠豆粉。若摻塗豆就是『peyek kacang』,若摻蝦卑仔(hê-pi-á)就是『peyek udang』。

Peyek

Peyek