Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

茈薑

媽媽愛食「茈薑」(tsínn-kiunn,『嫩薑』),就家己買來豉,口味家己調。

茈薑

茈薑

Read more »

烘金瓜子

切金瓜的時共子(tsí)留落來,小洗一下,囥予焦,小烘一下,就是好食、原味的烘「金瓜子」(kim-kue-tsí)。

烘金瓜子

烘金瓜子

金瓜飯

金瓜佮番薯仝款,會當佮飯做伙煮,煮出來的「金瓜飯」(kim-kue-pn̄g)嘛佮番薯飯仝款甜閣鬆。

金瓜飯

金瓜飯

水滾,菜橐橐落(lok-lok-lo̍h),雞絲麵下落,水閣滾隨禁火,免幾分鐘,好食的「菜瓜金針菇雞絲麵」(tshài-kue kim-tsiam-koo ke-si-mī)出菜囉!

菜瓜金針菇雞絲麵

菜瓜金針菇雞絲麵

Read more »

Urap

Urap」又閣號做「kulupan」,是Indonesia 的沙拉。菜蔬(高麗菜、長豆、豆菜芽、…)頂懸掖寡磨幼幼的椰子、薑,用蒜頭、薟椒仔、檸檬葉來調味。驚薟的人會當配飯食。

Urap

Urap

檸檬仙草

煮寡糖水,滴寡檸檬,摻寡冰角,好食的「仙草」(sian-tsháu)清涼退火。

檸檬仙草

檸檬仙草

麻虱目茶麵線

坪林有名的「茶麵線」(tê-mī-suānn,『抹茶麵線』)攪麻虱目魚湯,就是好食的「麻虱目茶麵線」。

麻虱目茶麵線

麻虱目茶麵線

Read more »