Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

參仔葉

「參仔葉」(som-á-hio̍h)又閣號做「參仔草」(som-á-tsháu),學名Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.,伊的根佮參仔生做真成。食起來滑溜滑溜,略仔成川七,真幼,閣不止仔好食。

參仔葉

參仔葉

Read more »

煠塗豆

欲煠塗豆無遐簡單,愛煠真久,普通外口咧賣的攏有加鹼…,免煠遐久,毋過對身體敢若無蓋偌好,煠起來較白,食起來嘛較軟,無好食,嘛食袂安心。拜六去熊空山騎鐵馬,看著正港古早方法的煠塗豆(sa̍h-thôo-tāu),無摻有的無的,看起來無遐媠,毋過食起來真正好食。

煠塗豆

煠塗豆

之龜力果子凍

這馬是「Ramadan月」,日時愛禁食。做一寡「之龜力果子凍」(tsi-ku-la̍t kué-tsí-tàng,『巧克力果凍』)冰起來,透早會當食淡薄仔,較袂日時枵過頭。

之龜力果子凍

之龜力果子凍

炊金瓜

金瓜(kim-kue,『南瓜』)皮洗清氣,毋免剾掉,切切咧,直接炊。真甜、真鬆,袂輸番薯咧。

炊金瓜

炊金瓜

Read more »

又閣熱人矣,又閣看著a-bu-khah-looh(『avocado』,『酪梨』)矣。絞1杯仔a-bu-khah-looh汁,頂懸閣淋寡之龜力,囥2塊仔冰角,感受冰冰涼涼的熱人氣味…。

A-bu-khah-looh汁

淋之龜力的 A-bu-khah-looh汁

Read more »

Ba-tah小酥餅

大姊紮1盒「ba-tah小酥餅」(ba-tah sió soo-piánn,『奶油小酥餅』)來看媽媽。1塊1塊仔囝,袂一睏食傷濟,閣有合現代人減甜、減量的趨勢!

Ba-tah小酥餅

Ba-tah小酥餅

Read more »

Dadar jagung

「Dadar jagung」是1款「番麥粿」(huan-be̍h-kué),嘛會當講「番麥煎餅」(huan-be̍h tsian-piánn)。共番麥米佮麵粉抐抐咧,摻寡鹽、蔥仔…,煎予酥酥。直接食,抑是搵蒜絨豆油,口味閣袂䆀呢!

Dadar jajung

Dadar jajung(番麥粿)

Read more »