Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

去練球轉來,路裡看著1間「幾分甜」,足久無食「椰子pháng」矣,就共買1塊來食看覓。雖罔較油寡,嘛會當止枵饞。

椰子pháng

椰子pháng

Read more »

牛肉咖哩

風颱拄過,用佮筋的牛肉來煮1出仔「牛肉咖哩」(gû-bah ka-lí),好食閣補元氣。

牛肉咖哩

牛肉咖哩

淡水魚酥

拜六佮阿媽去淡水,順紲買「淡水魚酥」(Tām-tsuí hî-soo)做四秀仔食。這號「魚酥」佮普通配飯、配糜的「魚酥」(hî-soo,『fried fiber』,『魚鬆』)仝名毋過無仝物件。

淡水魚酥

淡水魚酥

師父來台北,四兄紮「tshì-juh老麵饅頭」(tshì-juh lāu-mī bán-thô,『起司老麵饅頭』)來予逐家食。老麵酵母較天然。挾(gia̍p)tshì-juh食,芳閣營養。一步䆀就是麵粉傷過白矣,白甲驚人…。

Tshì-juh老麵饅頭

Tshì-juh老麵饅頭

Read more »

清糜麵麶

清糜」(tshing-muê,『白稀飯』)配「麵麶」(mī-thi,『麵筋』),久久仔食一擺閣袂歹食。

清糜麵黐

清糜麵黐

崐派綠豆膨

大嫂買「新廣」(神岡)「崐派」(崑派)的餅請逐家食,聽講是以早「犁記」的老師傅開的。「綠豆膨」(li̍k-tāu-phòng,綠豆凸,綠豆椪)是傳統的古早味,袂傷過甜。

崐派綠豆膨

崐派綠豆膨

Read more »

雞翼風火輪

雞翼(ke-si̍t,『雞翅膀』)小炊一下、煎一下,袂飛無打緊,鬥1个「風火輪」(hong-hué-lián),用輾(liàn)的凡勢嘛走真緊。

雞翼風火輪

雞翼風火輪