Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

Posts tagged ‘米路’

佇「魚介Su-sih」(『魚介壽司』)買著a-bu-khah-loo口味的su-sih(『すし』,『壽司』),誠特別,真好食。

A-bu-khah-looh su-sih

A-bu-khah-looh su-sih

皮蛋精肉糜

「皮蛋精肉糜」(phî-tàn tsiann-bah muê,『皮蛋瘦肉粥』)是1款廣東式的鹹糜(kiâm-muê)。糜較歹消化,久久仔食1擺就好。

皮蛋精肉糜

皮蛋精肉糜

米芳

米芳(bí-phang),台灣上傳統的四秀,甜甜、芳芳、脆脆。

米芳

米芳

麻糍

綜合口味的「麻糍」(muâ-tsî,『もつ』,『mochi』,『麻糬』),1沿閣1沿,真好滋味。

麻糍

麻糍

Read more »

鹼粽

鹼粽(kinn-tsàng)冰涼涼,搵(ùn)寡蜜,食著會紲喙(suà-tshuì)。嘛有人搵蒜頭豆油,食鹹的,滋味嘛袂䆀。

鹼粽

鹼粽

Read more »

豆沙粽

「五日節」到矣,食粽、插榕仔枝(tshîng-á-ki),咧欲熱人囉。鹹的肉粽食了,換口味,來食甜的豆沙粽!

豆沙粽

豆沙粽

Read more »

阿美的南部粽

「南部粽」是用煠(sa̍h)的。阿美的南部粽有共秫米佮料先炒過,才閣落去煠,真好食。食無完的先囥冷凍,欲食進前退一下仔冰,用電鍋閣炊一下,猶原好食甲。

南部粽

南部粽

Read more »