Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

Posts tagged ‘果子’

蜜蘋果

「大禹嶺」來的「蜜蘋果」(bi̍t-phōng-kó),細細粒仔,掛(kuà)皮食,食起來又閣脆又閣甜。聽講會當甜到19度。

蜜蘋果

蜜蘋果

雪梨

「雪梨」1粒大大khian(tua̋-tuā khian),12月份當著時。

雪梨

雪梨

Read more »

無子菝仔

無子菝仔(bô-tsí pa̍t-á,『水晶芭樂』)無蓋大粒,價數較懸。較無遐脆,甜猶原有甜。胃腸較荏(lám)的人嘛會當享受。

無子菝仔

無子菝仔

Read more »

白柚

台灣的柚仔有濟濟款品種,花芳,果子好食。白柚比文旦較晏收,甜閣濟汁,子嘛真大掔(khian)。

白柚

白柚

紅文旦

麻豆嘛有1款「紅文旦」(「紅肉文旦」),聽講會當清血油。

紅文旦

紅文旦

Read more »

紅心菝仔乾

紅心菝仔乾(âng-sim pa̍t-á-kuann)摻山楂、陳皮(tîn-phî)會當煮「菝仔茶」,好啉閣退火。

紅心菝仔乾

紅心菝仔乾

李仔有百百款,這種長篙形(tn̂g-ko-hîng)的歐洲李仔學名Prunus domestica,食起來軟軟。

長篙形的歐洲李仔

長篙形的歐洲李仔