Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

Posts tagged ‘麵粉路’

王梨pháng

「王梨pháng」(ông-lâi-pháng,『波羅麵包』)又閣號做「me̋-lóng-pháng」(『メロンパン』,『melonpan』),外口皮芳芳、酥酥,1角1角,小可成(sîng)王梨,嘛小可成me̋-lóng(網仔瓜)。有的有包餡,有的無。

王梨pháng

王梨pháng

台北仁愛路的「福華大飯店」嘛有咧賣pháng,口味猶准會過。

龍眼乾肉yoghurt pháng

龍眼乾肉yoghurt pháng(『桂圓優格麵包』)

Read more »

義美油蔥餅

中晝食飽飽,暗時欲食較簡單咧,就煎(tsian)「義美」的油蔥餅(iû-tshang-piánn,『蔥油餅』)來食。芳芳、酥酥,閣一絲一絲,真好食。

油蔥餅

義美的油蔥餅

細細粒仔,一疕仔囝(phí-á-kiánn)的饅頭,真古錐。

烏糖饅頭仔囝

烏糖饅頭仔囝

Read more »

若無閒通家己做好食的「芋仔饅頭」,這款小可食會著料的芋仔饅頭嘛袂䆀。

有料的芋仔饅頭

有料的芋仔饅頭

光復饅頭

家己做的饅頭上好食,若無閒通做,買人做便的「光復饅頭」嘛袂䆀。QQ、略仔甜甜,沓沓仔哺,真芳。毋過in店面真濟間,干焦內湖彼間較會想欲去買第2擺。

光復饅頭

光復饅頭

Read more »

蕃薯簽糋

蕃薯簽滒(kō)麵粉糊落去糋(tsìnn)的「蕃薯簽糋」甜甜、脆脆,誠好食。以早時代無啥四秀仔通啖糝(tām-sám),若有蕃薯簽糋,就一等一幸福矣!

蕃薯簽糋

蕃薯簽糋