Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

Posts tagged ‘四秀’

蜜蓮子

甜粅粅(tinn-but-but)的「蜜蓮子」(bi̍t-liân-tsí)。2月14,月欲圓,食蜜蓮子,糖甘蜜甜。

蜜蓮子

蜜蓮子

多拿滋

「多拿滋」(to-ná-tsu,『donut』,『ドーナツ』,『甜甜圈』)是美國式的「油炸粿」(iû-tsia̍h-kué),麵粉摻寡糖、bá-tah、卵落去撋(nuá),用糋的。台灣攏做啖糝(tām-sám)食,毋過美國大部提來做早頓。又閣油、又閣甜,毋是蓋(kài)健康。愛配咖啡較合(ha̍h)。

多拿滋

多拿滋

Read more »

番薯酥

袂牢(tiâu)喙齒的「番薯酥」(han-tsî-soo,『地瓜酥』)。

番薯酥

番薯酥

五香粉鳥舅

「粉鳥舅」(hún-tsiáu-kū,『こんにゃく』,『konjac』,『蒟蒻』)用五香(ngóo-hiang)調味,1片1片,QQ,食鹹的,愛小可哺(pōo),做四秀仔(sì-siù-á)食閣袂䆀。

五香粉鳥舅

五香粉鳥舅

杏仁酥

古早口味的「杏仁酥」(hīng-jîn-soo)。

杏仁酥

杏仁酥

台灣啖糝(tām-sám)的料愈來愈實在。這款「微熱山丘」的「王梨酥」嘛是用「土王梨」(thóo-ông-lâi,『土鳳梨』)做的。型長篙長篙、餡酸甜酸甜、皮芳芳酥酥。有用心閣好食。

土王梨酥

土王梨酥

Read more »

麻仔魚骨

麻仔魚骨(muâ-á hî-kut,『芝麻魚骨』)芳芳酥酥,會當補充鈣質。

麻仔魚骨

麻仔魚骨