Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

Posts tagged ‘素食’

金針菇糋

菇類過糋(tsìnn)嘛攏是真好食的「菜糋」,啖糝(tām-sám)兼物配(mi̍h-phuè),雖罔有較油。

金針菇糋

金針菇糋

素食烏龍炒麵

烏龍麵(oo-liông-mī,『うどん』)湯的、炒的攏真好食。用「四國香川」的「讚岐烏龍麵」來炒的麵,真Q。

素食烏龍炒麵

素食烏龍炒麵

番薯糋

番薯(han-tsî)滒(kō)粉落去㷙(tsìnn)的「蕃薯糋」(han-tsî-tsìnn)外口芳芳、酥酥、脆脆,內底甜甜、鬆鬆,傳統的四秀仔。

番薯糋

番薯糋

「棉花田」的素食便當清清仔,熱天來食,袂䆀。若食會合(ha̍h),猶袂歹食;若食袂合,就會感覺無好食。

棉花田素食便當

棉花田素食便當

綠豆仔佮薏仁煮做綠豆薏仁湯,抑是絞做綠豆薏仁漿攏真合。若摻番薯煮做「綠豆薏仁番薯湯」,食涼掠外,閣會當做早頓食,好食、營養,食會落閣食會飽。

綠豆薏仁番薯湯

綠豆薏仁番薯湯

Read more »

豆仔飯

素食的豆仔飯(tāu-á-pn̄g),料先切幼幼,過炒過,才閣佮飯做伙拌拌咧。真芳,真好食。毋免閣配菜就好食甲。

豆仔飯

豆仔飯

Read more »

美國塗豆

美國塗豆(bí-kok thôo-tāu,『malabar chestnut』,『馬拉巴栗』)學名Pachira aquatica,伊的子(tsí)炊過抑炒過,就會當擘(peh)來食。食起來略仔甜甜,顛倒較成(sîng)栗子(la̍t-tsí),無成塗豆。

炊過的美國塗豆

炊過的美國塗豆

Read more »