Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

Posts tagged ‘湯路’

金瓜十穀濁湯

有摻芋仔、干貝(kan-puè)、卵的「金瓜十穀濁湯」(『南瓜十穀濃湯』),食燒燒、食營養、食纖維閣食氣味。

金瓜十穀濁湯

金瓜十穀濁湯

Read more »

鱸魚湯

開刀了後,食袂落,鱸魚(『perch』)煮湯,正拄好。

鱸魚湯

鱸魚湯

Read more »

排骨筍仔湯

阿姊紮(tsah)排骨佮筍仔來,炕(khòng)媽媽上愛食的排骨筍仔湯。

排骨筍仔湯

排骨筍仔湯

Read more »

冬瓜蚶仔湯

冬瓜蚶仔湯,湯清清仔,熱人好滋味。

冬瓜蚶仔湯

冬瓜蚶仔湯

Read more »

紅豆薏仁湯

紅豆薏仁湯會當補血、降血糖。跤若膭水(kuī-tsuí,『水腫』),食紅豆薏仁湯嘛會當改善。

紅豆薏仁湯

紅豆薏仁湯

白木耳煮甜湯真讚、真好食;欲食燒、食冷、食冰隨在人。摻寡紅棗、龍眼乾蓮子、抑是雪蓮做伙煮,氣味閣較好。

紅棗雪蓮白木耳甜湯

紅棗雪蓮白木耳甜湯

Read more »

西瓜營養好食,西瓜瓤(nn̂g)煮湯清涼退火。

西瓜瓤排骨酥湯

西瓜瓤排骨酥湯

Read more »