Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

Posts tagged ‘甜路’

生之龜力

「生之龜力」(tshinn-tsi-ku-la̍t,『ganache』,『なまチョコレート』,『生巧克力』)的「生」(『なま』)是對日語來的,台語「鮮」(tshinn)的意思。

生之龜力

生之龜力

Read more »

糕仔

傳統的糕仔百百款,有的配咖啡嘛真合(ha̍h)。

綠豆糕仔

綠豆糕仔

Read more »

白糖糕

用在來米佮白糖做的「白糖糕」(pe̍h-thn̂g-ko,『倫教糕』)又閣號做「倫敦糕」,滑溜滑溜,略仔QQ,口味真特殊。

白糖糕

白糖糕

紅片糕

紅片糕(hông-phiàn-ko)甜甜、軟軟、QQ,「予人騙」(hőng phiàn)去的時來食上拄好。

紅片糕

包塗豆餡的紅片糕

芋泥雞卵糕

芋仔真芳,做做「芋泥雞卵糕」看起來就真好食款。

芋泥雞卵糕

芋泥雞卵糕

Read more »

麻糍

綜合口味的「麻糍」(muâ-tsî,『もつ』,『mochi』,『麻糬』),1沿閣1沿,真好滋味。

麻糍

麻糍

Read more »

松子玉露

羅東的「宜蘭餅」開發的「松子玉露」(tshîng-tsí gio̍k-lōo)口味袂䆀,皮酥酥,內底餡包麻糍(muâ-tsî)、松子、紅豆沙佮「hawai’i豆」(『夏威夷豆』)…,閣有「奶素」的健康概念。是講,共大餅號做「玉露」敢若牽了有較遠。

松子玉露

松子玉露

Read more »